POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES

.

DOKUMENTY DO POBRANIA


.

REKRUTACJA DO PROJEKTU – DOKUMENTY DLA KANDYDATA


.

BEZZWROTNA DOTACJA I FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH POMORZE ZACHODNIE – podpisany

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH POMORZE ZACHODNIE

.

Zał. 1 BIZNESPLAN POMORZE ZACHODNIE – WORD

Zał. 1 BIZNESPLAN POMORZE ZACHODNIE – ODT [zaleca się edycję pliku z wykorzystaniem programu „dokument Google” dostępny na dysku Google]

Zał. 1 BIZNESPLAN POMORZE ZACHODNIE – PDF

.

Zał. 2 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis POMORZE ZACHODNIE

Zał. 3 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis POMORZE ZACHODNIE

Zał. 4 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis POMORZE ZACHODNIE

Zał. 5 Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu POMORZE ZACHODNIE

Zał. 6 Zbiór oświadczeń Uczestnika projektu POMORZE ZACHODNIE

Zał. 7 Karta Oceny Formalnej Biznesplanu POMORZE ZACHODNIE

Zał. 8 Standardy Oceny Biznesplanów POMORZE ZACHODNIE

Zał. 9 Karta Oceny Merytorycznej Biznesplanu POMORZE ZACHODNIE

Zał. 10 wzór Umowy o udzielenie wsparcia finansowego POMORZE ZACHODNIE

Zał. 11 Oświadczenie współmałżonka Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania POMORZE ZACHODNIE

Zał. 12 Oświadczenie o niepozostawaniu/pozostawaniu w związku małżeńskim POMORZE ZACHODNIE

.

Zał. 13 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego POMORZE ZACHODNIE

Zał. 14 Zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków POMORZE ZACHODNIE

Zał. 15 Oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł POMORZE ZACHODNIE

Zał. 16 Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego POMORZE ZACHODNIE

Zał. 17 Karta weryfikacji merytorycznej wniosku o przyznanie POMORZE ZACHODNIE

Zał. 18 wzór Umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego POMORZE ZACHODNIE

Zał. 19 Rozliczenie wsparcia pomostowego POMORZE ZACHODNIE