POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Jak można wziąć udział w projekcie?

Należy wypełnić i złożyć w terminie naboru Formularz rekrutacyjny zamieszczony na stronie internetowej.


2. Skąd wziąć informację o terminach naborów?

Informacja o planowanym terminie naboru jest ogłaszana na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu, na co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem naboru dokumentów. Istnieje również możliwość wypełnienia => FORMULARZA <= znajdującego się na stronie internetowej projektu, a informacja o planowanym naborze zostanie wysłana do danej osoby na podany e-mail lub/i sms.


3. Czy osoba, która pozostała bez pracy (po 1 marca 2020) w wyniku ustania umowy zawartej na czas określony kwalifikuje się do udziału w projekcie? 

Tak, o ile spełnia wszystkie wymagania dotyczące udziału w projekcie.

Zgodnie z definicją zawartą w „Regulaminie rekrutacji uczestników projektu” osoba, która straciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku negatywnych skutków spowodowanych pandemią COVID-19 to osoba,:

 • z którą pracodawca rozwiązał umowę (np. z przyczyn finansowych, redukcji etatu itp. ) lub
 • której pracodawca wypowiedział umowę (za wyjątkiem wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie pracownika) lub
 • z którą pracodawca rozwiązał umowę na mocy porozumienia stron lub
 • z którą pracodawca nie przedłużył umowy lub
 • która prowadziła działalność gospodarczą i zamknęła ją (za wyjątkiem osób, które miały zarejestrowaną, prowadziły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu)

po 1 marca 2020 r. z powodu negatywnych skutków spowodowanych pandemią COVID-19 i pozostaje bez zatrudnienia do dnia przystąpienia do projektu.


4. Czy do projektu kwalifikują się osoby, które utraciły pracę w wyniku porozumienia stron? 

Tak, o ile spełniają wszystkie wymagania dotyczące udziału w projekcie.

Zgodnie z definicją zawartą w „Regulaminie rekrutacji uczestników projektu” osoba, która straciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku negatywnych skutków spowodowanych pandemią COVID-19 to osoba,:

 • z którą pracodawca rozwiązał umowę (np. z przyczyn finansowych, redukcji etatu itp. ) lub
 • której pracodawca wypowiedział umowę (za wyjątkiem wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie pracownika) lub
 • z którą pracodawca rozwiązał umowę na mocy porozumienia stron lub
 • z którą pracodawca nie przedłużył umowy lub
 • która prowadziła działalność gospodarczą i zamknęła ją (za wyjątkiem osób, które miały zarejestrowaną, prowadziły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu)

po 1 marca 2020 r. z powodu negatywnych skutków spowodowanych pandemią COVID-19 i pozostaje bez zatrudnienia do dnia przystąpienia do projektu.

Jako umowy należy rozumieć umowę o pracę lub umowę o dzieło lub umowę zlecenie.


5. Czy osoba, która utraciła pracę po 1 marca 2020, a w międzyczasie otrzymała nowe zatrudnienie (które zakończy się np. w listopadzie) również należy do kategorii osób, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020?

Jeżeli osoba utraci zatrudnienie, ale znajdzie nową pracę, którą również utraci, może przystąpić do projektu.


6. Jak weryfikuje się czy umowa została rozwiązana czy nieprzedłużona w wyniku COVID-19?

Na etapie rekrutacji do projektu Kandydat składa oświadczenie, które stanowi element Formularza Rekrutacyjnego.

Na etapie przyjęcia do projektu:

 • oświadczenie uczestnika projektu o utracie zatrudnienia / innej pracy zarobkowej w wyniku negatywnych czynników wywołanych pandemią COVID19 (załącznik nr 9 do  Regulaminu rekrutacji uczestników projektu),
 • kopia dokumentu potwierdzającego rozwiązanie/wygaśnięcie umowy po 1 marca 2020 r. (np. kopię świadectwa pracy, kopię umowy o pracę, kopię umowy zlecenie, kopię umowy o dzieło) lub dokument potwierdzający zamknięcie działalności gospodarczej po 1 marca 2020 r.

7. Czy o przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń?

Nie. Ostatecznego wyboru uczestników projektu dokonuje się na podstawie sumy wyniku oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego, wyniku rozmowy z Doradcą Zawodowym oraz punktów premiujących uzyskanych za spełnianie kryteriów dodatkowych.


8. 16 stycznia 2022 r. kończę 30 lat czy mogę przystąpić do projektu?

Tak, jeżeli data rozpoczęcia udziału w projekcie nastąpi nie później niż do 15 stycznia 2022 roku tj. kiedy dana osoba ma 29 lat.

Data rozpoczęcia udziału w projekcie rozumiana jest jako udział w pierwszej formie wsparcia  (szkoleniu “ABC przedsiębiorczości”), co następuje po podpisaniu Umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowego.