POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES

“POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES” to projekt realizowany przez
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego ze Sławna w partnerstwie z Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. ze Szczecina oraz Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości z Koszalina współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT

Uczestnikiem projektu może zostać osoba która spełnia łącznie poniższe warunki:

 1. jest osobą fizyczną w wieku 18-29 lat zamieszkującą województwo zachodniopomorskie i jest:

  • osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy lub bierną zawodowo, która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19 [np. pracodawca rozwiązał umowę na mocy porozumienia stron, pracodawca nie przedłużył umowy o pracę/ zlecenie/ dzieło lub ją rozwiązał z przyczyn finansowych, redukcji etatu itp.] – dla tej grupy dostępne jest 80 miejsc w projekcie

   lub

  • osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy lub bierną zawodowo należącą do jednej z grup tj.: kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, osób z kategorii NEET, osób z niepełnosprawnością – dla tej grupy dostępne jest 20 miejsc w projekcie

 2. deklaruje rejestrację działalności gospodarczej na obszarze woj. zachodniopomorskiego
 3. nie jest Uczestnikiem w innym projekcie EFS
 4. nie należy do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. POWER oraz nie jest wykluczona z możliwości udziału w projekcie [szczegółowy wykaz wykluczenia z udziału w projekcie znajduje się w Regulaminie rekrutacji]

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

 1. Badanie predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej [XI 2021 – II 2022]
 2. Usługi szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej [I 2022 – IV 2022]
 3. Ocena wniosków przez Komisję oceny wniosków [II 2022 – V 2022]
 4. Bezzwrotna dotacja oraz kontrola działalności [II 2022 – V 2023]
 5. Finansowe wsparcie pomostowe [II 2022- V 2023]

PLANOWANE EFEKTY:

 1. minimum 100 osób uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje
 2. 100 osób utworzy własną działalność gospodarczą

OKRES REALIZACJI:  01.07.2021 – 31.05.2023

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4.740.196,50 zł, w tym wkład Unii Europejskiej i Budżetu Państwa: 4.693.436,67 zł